Izudin Hrusto: Mirnes Bajtarević je idealan izbor za općinskog načelnika

U dosadašnjem radu kao općinski vijećnik snažno sam se zalagao za širenje mreže daljinskog grijanja na prigradska naselja kao generacijskom iskoraku ka čišćem zraku i poboljšanju kvaliteta života. Mišljenja sam da revitalizacija i proširenje mreže daljinskog grijanja, a time i gašenje hiljada malih kotlovnica, mora biti jedan od strateških ciljeva općine Kakanj.
U nadolazećem periodu, zadatak Općinskog vijeća i Općinskog načelnika će biti da se, između ostalog, uhvate u koštac s rješavanjem dugo godina potiskivanog pitanja redefinisanja cijena usluga grijanja sa ciljem povećanja konkurentnosti i privlačenja velikih potrošača. Također, Općina mora imati jasan plan kako stimulisati stanovništvo koje živi izvan zona toplifikacije da provedu mjere energijske efikasnosti i smanje potrošnju energije za grijanje.
Radeći u JP “Grijanje” d.o.o. Kakanj, imao sam priliku upoznati Mirnesa kao sposobnog menadžera koji ne bježi od problema, već ih rješava. Odlikuju ga izražena sklonost timskom radu i spremnost da sasluša saradnike. Mirnes Bajtarević je čovjek koji je preporodio JP “Grijanje” d.o.o. Kakanj i zacrtao strategijske pravce budućeg razvoja ovog preduzeća.
Zahvaljujući bogatom iskustvu koje je stekao rukovodeći s JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj, Mirnes Bajtarević je idealan izbor za općinskog načelnika čija je uloga da bude pokretačka snaga i zamajac uspješnoj realizaciji ovog kapitalnog projekta. Raduje me buduća bliska saradnji s općinskim načelnikom u ostvarenju ovih izazova.
Kada govorim o Mirnesu Bajtareviću govorim o čovjeku kome je Kakanj na prvom mjestu.

Izudin Hrusto,
Vijećnik u aktuelnom sazivu
Općinskog vijeća Kakanj